thumb

Deel deze pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot huur- en verhuur van vakantiehuisjes door Kamperklippen B.V, gevestigd te Heerde, hierna te noemen “de Kamperklippen”.
 2. De huurder zal in het navolgende worden aangeduid als “de huurder”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder “het gehuurde” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het gehuurde vakantiehuisje, chalet, stacaravan c.q. bungalow inclusief inventaris en het omliggend terrein.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Indien de Kamperklippen op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van de Kamperklippen op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
 8. De huurder kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien de Kamperklippen dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de huurder ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 2: Overeenkomsten

 1. Mondelinge afspraken binden de Kamperklippen eerst nadat deze schriftelijk door de Kamperklippen zijn bevestigd.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de Kamperklippen bindend.
 3. De Kamperklippen neemt alleen aanvragen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
 4. De Kamperklippen behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen reserveringen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.
 5. De overeenkomst betreft de tijdelijke huur van een vakantiehuisje, chalet, stacaravan c.q. bungalow.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van de Kamperklippen zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan­bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de huurder aanvaard, heeft de Kamperklippen het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door de Kamperklippen gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer - doch niet uitsluitend - bestaan uit administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 3. Getoonde en/of verstrekte brochures en folders, alsmede opgaven van kleuren, afmetingen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de Kamperklippen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4: Huurprijs

Huurder is aan de Kamperklippen de overeengekomen huurprijs verschuldigd, zoals vermeld in de huurovereenkomst. Indien de kosten van de Kamperklippen (personeel, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen, heeft de Kamperklippen het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan huurder in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal huurder het recht hebben de overeenkomst op die grond te ontbinden.

Artikel 5: Verplichtingen van de huurder

 1. De huurder is verplicht het gehuurde alsmede de ter beschikking gestelde voorzieningen etc. als goed huurder te gebruiken.
 2. De huurder is verplicht een ander vestigings- c.q. woonadres als dat van de Kamperklippen te hebben. Het is derhalve niet toegestaan zich te laten inschrijven als bewoner van de gemeente Heerde op het adres Kommerseweg 6.
 3. De huurder verplicht zich tot naleving van deze algemene voorwaarden alsmede tot de naleving van andere door de Kamperklippen gehanteerde en kenbaar gemaakte regels, alsmede tot het overbrengen van deze regels op gezinsleden, logees of bezoekers welke tevens tot naleving ervan verplicht zijn. Overtredingen door de gezinsleden, logees of bezoekers gelden als overtredingen van de huurder zelf.
 4. Randbeplanting mag niet worden verwijderd of gesnoeid, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Kamperklippen.
 5. Personen beneden de 16 jaar mogen niet zonder toezicht van de ouders in het gehuurde overnachten.
 6. De huurder is verplicht om alle bezoekers te melden bij de Kamperklippen en de door die bezoekers verschuldigde gelden en heffingen af te dragen aan de Kamperklippen, tenzij de bezoekers zich al gemeld hebben en de verschuldigde gelden en heffingen hebben betaald bij aankomst op het terrein.
 7. De huurder is verplicht - naast de overeengekomen huurprijs - de krachtens gemeentelijke verordening verschuldigde toeristen- c.q. forensenbelasting te voldoen.
 8. De huurder staat er voor in dat de in de huurovereenkomst opgenomen persoons- en adresgegevens juist zijn en zal de Kamperklippen terstond informeren indien hierin wijzigingen optreden. De Kamperklippen kan desgewenst afgifte van een kopie van een geldig identiteitsbewijs verlangen van de huurder. De Kamperklippen zal deze kopie zo spoedig mogelijk na het einde van de huurperiode vernietigen.

Artikel 6: Nuts- en andere voorzieningen
Huurder is verplicht de volgende nuts- en andere voorzieningen af te nemen van de Kamperklippen: gas, water, elektra, tv.-kabelnet en het riool.

Voor rekening van de huurder zijn de kosten van levering, transport, de meting en het verbruik van gas, water en elektra ten behoeve van de wooneenheid, waaronder begrepen de kosten van het aangaan van de betreffende overeenkomsten en de meterhuur, alsmede eventuele andere kosten en boetes, die door de nutsbedrijven in rekening worden gebracht.

Het is bewoners niet toegestaan zich buiten de Kamperklippen om te voorzien van de hier bedoelde nuts- en andere voorzieningen. Met name het gebruik van zonnecollectoren, gasflessen, stroomaggregaten en schotelantennes is niet toegestaan.

Artikel 7: Duur en einde van de overeenkomst

 1. De huur wordt aangegaan voor de in de huurovereenkomst genoemde periode.
 2. De Kamperklippen kan de overeenkomst in ieder geval tussentijds bij aangetekend schrijven ontbinden, indien:
  a. de huurder het gehuurde in strijd met de bestemming of het karakter van de Kamperklippen gebruikt c.q. het aanzien van de Kamperklippen schaadt;
  b. de huurder zodanige overlast bezorgt aan de Kamperklippen en/of medehuurders, dat dit de goede sfeer op de Kamperklippen bederft;
  c. om andere redenen voortzetting van de overeenkomst bij afweging van wederzijdse belangen redelijkerwijs niet van de Kamperklippen kan worden gevergd.
 3. De Kamperklippen is gerechtigd de overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien – ondanks voorafgaande waarschuwing – de huurder niet voldoet aan zijn verplichtingen, dan wel zijn medehuurders of bezoekers zich niet houden aan de voor ieder geldende regels op de Kamperklippen. In voornoemde situatie blijft de huurder de voor de rest van de huurperiode overeengekomen huur verschuldigd, welke dan direct opeisbaar is.
 4. Behalve bij niet tijdige betaling van de verschuldigde huur zal de Kamperklippen deze overeenkomst pas mogen ontbinden op grond van lid 3 van dit artikel na de huurder schriftelijk te hebben gewaarschuwd, dat na een volgende overtreding ontbinding van de overeenkomst zal plaatsvinden.
 5. Indien de huurder de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen, blijft de huurder het volledig overeengekomen tarief voor de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd.
 6. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan de huurder een huurovereenkomst die is aangegaan voor een periode langer dan 3 maanden na de derde maand op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 8: Gebruik door derden

 1. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde medehuurders in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Kamperklippen.
 2. Indien huurder en de Kamperklippen zijn overeengekomen dat huurder en/of één of meer medehuurders worden vervangen, blijft naast de huurder de persoon die de huurder en/of medehuurders vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de Kamperklippen voor de betaling van de verschuldigde huur, de wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 9: Borgsom

 1. De Kamperklippen kan bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen. De borgsom bedraagt€ 100,00 bij een huurperiode korter dan 1 maand. Bij huur van 1 maand of langer dient een bedrag gelijk aan 1 maand huur als borgsom betaald te worden.
 2. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten - in de meest ruime zin van het woord - die de Kamperklippen kan lijden bij niet nakoming van de verplichtingen van huurder.
 3. In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is de Kamperklippen gerechtigd de huurder en de medehuurders de toegang tot en het gebruik van het gehuurde te ontzeggen.
 4. Indien huurder met betaling van de borgsom in gebreke blijft is de Kamperklippen bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 5. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/het gehuurde en/of overige kosten) van de Kamperklippen op de huurder aan de huurder terugbetaald. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze terugbetaling niet te niet gedaan.

Artikel 10: Betaling

 1. De overeengekomen huursom, vermeerderd met de in rekening te brengen kosten, dient onmiddellijk bij reservering voor 25% te worden voldaan. Het restant van de huursom dient uiterlijk 1 week  voor de aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Indien de overeenkomen betalingen niet of niet tijdig en volledige zijn voldaan, kan de Kamperklippen de huurder de toegang tot het gehuurde weigeren.
 2. Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode dient het geheel van de huursom vermeerderd met de overige in rekening te brengen kosten in zijn geheel terstond bij reservering te worden voldaan. Bij telefonische reservering dient het geheel van de huursom en overige in rekening te brengen kosten binnen 14 dagen na facturering c.q. reserveringsbevestiging betaald te worden.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de huurder aan de Kamperklippen een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maanden gerekend.
 4. Indien na aanmaning door de Kamperklippen betaling alsnog uitblijft, is de Kamperklippen bovendien gerechtigd aan de huurder buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering, met een minimum van € 40,00;
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
 6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00 is de Kamperklippen gerechtigd aan de huurder over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel in rekening te brengen, over het meerdere zal 10% in rekening gebracht worden.
 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is de Kamperklippen gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 8. Ter keuze van De Kamperklippen kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 9. Indien De Kamperklippen reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de huurder te twijfelen, is De Kamperklippen bevoegd om aan de huurder een deugdelijke zekerheidstelling te vragen.
 10. Door de huurder gedane betalingen zullen door de Kamperklippen ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de huurder bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 11. De Kamperklippen heeft steeds het recht om vorderingen op huurder uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door huurder uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

Artikel 11: Reglementen

 1. Huurder, zijn medehuurders en zijn eventuele gasten dienen zich te houden aan de door de Kamperklippen vastgestelde regels, vastgelegd in het reglement. Dit reglement kan bij aankomst opgevraagd worden bij de receptie.
 2. Het gehuurde mag slechts gebruikt c.q. bewoond worden door de personen die in de huurovereenkomst genoemd zijn.
 3. De Kamperklippen behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de Kamperklippen.
 4. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zal huurder zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens zijn verblijf aan het gehuurde of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
 5. Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van de Kamperklippen, tenten bij het gehuurde te plaatsen. De Kamperklippen kan toestemming weigeren indien dit naar haar mening overlast dan wel gevaar voor de veiligheid kan opleveren.
 6. De huurder dient het gehuurde aan het einde van de huurperiode schoon en in de staat waarin het is aanvaard op te leveren.
 7. Bij overtreding van de in deze algemene voorwaarden opgenomen regels en het reglement en het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft de Kamperklippen het recht de huurder en iedere andere aanwezige terstond van het park te verwijderen, zonder dat terugbetaling van de huur of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
 8. Indien de Kamperklippen een ernstig vermoeden heeft dat door de huurder en/of zijn medehuurders in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden wordt gehandeld, is de Kamperklippen gemachtigd zich toegang tot het gehuurde te verschaffen.

Artikel 12: Huisdieren

 1. In een aantal accommodaties van de Kamperklippen is het de huurder toegestaan om, na verkregen toestemming van de Kamperklippen, maximaal één of twee huisdieren mee te nemen. Indien de huurder huisdieren wenst mee te nemen dient hij dit direct bij aanvraag op te geven. In dat geval wordt door de Kamperklippen een toeslag in rekening gebracht, welke door huurder voldaan zal worden. De Kamperklippen behoudt zich het recht voor om - zonder opgave van redenen - huisdieren op haar terrein te weigeren.
 2. Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden, restaurants, overdekte centrumfaciliteiten en andere openbare gelegenheden op het terrein van de Kamperklippen (tenzij ter plaatse anders is aangegeven).
 3. Huisdieren dienen buiten het gehuurde te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd.
 4. Huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige huurders en hun gasten.
 5. Hondenmand dient meegenomen te worden en een vlooienband voor honden/katten is verplicht.
 6. Gekooide dieren zijn gratis (wel bij reservering opgeven).
 7. Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.
 8. Het is verboden om wilde of verwilderde dieren te voeren of te lokken.
 9. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die zijn huisdier toebrengt aan de Kamperklippen, zijn medehuurders, hun gasten en andere derden.

Artikel 13: Gebruik gehuurde en inventaris

 1. De huurder en zijn in de huurovereenkomst genoemde medehuurders, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om het gehuurde of elders op het terrein van de Kamperklippen, gebruik van het gehuurde en de daarin aanwezige apparatuur.
 2. Daarnaast zijn de huurder en de medehuurders steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan de Kamperklippen en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, zijn medehuurder of een van de leden van zijn gezelschap.
 3. De huurder dient bij aankomst zelf te controleren of alle op de inventarislijst aangegeven zaken in het gehuurde aanwezig zijn en in goede staat verkeren. Geconstateerde beschadigingen en/of de afwezigheid van bepaalde zaken dienen op de dag van aankomst aan de Kamperklippen gemeld te worden. Zonder tijdige melding worden de op de inventarislijst genoemde zaken geacht aanwezig te zijn en in goede staat. Bij later geconstateerde gebreken is de huurder aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van de genoemde zaken.

Artikel 14: Klachten

 1. Uitsluitend voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst ter zake huur en verhuur van het gehuurde heeft de huurder het recht het gehuurde te bekijken en alsdan zijn eventuele klachten bij de Kamperklippen te uiten.
 2. Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden. Indien mogelijk zal de Kamperklippen de huurder een andere vakantiehuisje aanbieden.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst, ongeacht of de huurder gebruik heeft gemaakt van zijn recht als genoemd in lid 1 van dit artikel, kan de huurder nog wel klachten uiten. De Kamperklippen heef dan echter het recht te beslissen of en op welke wijze de klacht behandeld zal worden.
 4. Klachten die betrekking hebben op de door de Kamperklippen ter beschikking gestelde voorzieningen, faciliteiten, onderhoud van het park e.d. dienen schriftelijk ingediend te worden bij de receptie van de Kamperklippen.
 5. De Kamperklippen dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 6. Het in behandeling nemen c.q. zijn van klachten schort de betalingsverplichting van de huurder niet op.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. De huurder, zijn medehuurders, logees of bezoekers verblijven geheel op eigen risico op het terrein van de Kamperklippen. De huurder dient in voldoende mate verzekerd te zijn gedurende het verblijf op het terrein (voor onder andere Wettelijke Aansprakelijkheid, diefstal, brand, storm en vermissing).
 2. De Kamperklippen kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade die het gevolg is van handelen of nalaten van de Kamperklippen, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de Kamperklippen of haar personeel op directieniveau.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de Kamperklippen in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover de Kamperklippen hiervoor verzekerd is.
 5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de Kamperklippen, uit welke hoofde ook, beperkt tot de voor het gehuurde betaalde huur.
 6. De Kamperklippen is evenmin aansprakelijk voor schade door handelen of nalaten van de huurder, zijn medehuurders, logees, bezoekers en/of huurders onderling.
 7. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht door hem, zijn medehuurders, logees of bezoekers (huisdieren daaronder begrepen) aan de Kamperklippen, de andere huurders, hun gezinsleden, logees en/of bezoekers en vrijwaart de Kamperklippen voor aanspraken van laatstgenoemden dan wel van derden die hieruit voortvloeien.

Artikel 16: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is de Kamperklippen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de huurder voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Kamperklippen, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van de Kamperklippen.
 3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de huurder gehouden zijn verplichtingen jegens de Kamperklippen tot aan dat moment na te komen.
 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

Artikel 17: Annulering

 1. Indien de huurder de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, dient hij dit schriftelijk aan de Kamperklippen te melden en is hij aan de Kamperklippen annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn als volgt:
  1. bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum: 15% van de overeengekomen prijs;
  2. bij annulering minder dan drie, maar meer dan twee maanden voor de ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs;
  3. bij annulering minder dan 2 maanden, maar meer dan één maand voor de ingangsdatum: 75% van de overeengekomen prijs;
  4. bij annulering minder dan één maand voor de ingangsdatum: 90% van de overeengekomen prijs;
  5. bij annulering op de dag van ingang: 100% van de overeengekomen prijs.
 2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien het gehuurde door een derde op voordracht van de huurder en met schriftelijke instemming van de Kamperklippen, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan. 
 3. De Kamperklippen is te allen tijde bevoegd de huurovereenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de huurder en/of derden gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat op grond van de hoedanigheid van de huurder en/of zijn gasten, dat De Kamperklippen de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke hoedanigheid van de huurder en/of zijn gasten op de hoogte was geweest. Indien de Kamperklippen van deze bevoegdheid gebruik maakt, nadat de overeengekomen huurperiode begonnen is, dan is de huurder gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip verstreken periode, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. Eventueel teveel betaalde huur wordt terugbetaald.

Artikel 18: Ontbinding
1. Buiten hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is elk der partijen bevoegd deze overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de andere partij:

a. in staat van faillissement is verklaard, of zijn faillissement is aangevraagd;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele­ of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. In het geval de Kamperklippen, om welke reden dan ook, tot ontbinding van de overeenkomst overgaat, wordt al hetgeen door de huurder uit hoofde van enigerlei contract aan de Kamperklippen verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 19: Toepasselijk recht

 1. Op de tussen de Kamperklippen en de huurder gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de Kamperklippen is gevestigd, zij het dat de Kamperklippen altijd de be­voegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de huurder is gevestigd.
 3. De huurder (consument) is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de Kamperklippen. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de Kamperklippen schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
 4. Indien de huurder gevestigd is buiten Nederland, is de Kamperklippen gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de huurder gevestigd is.